بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 601 6.61 1,142 5.13 1,262 5.7 1,300 6.08
اوراق مشارکت 7,128 78.37 8,379 37.64 8,345 37.66 8,275 38.71
سپرده بانکی 2,402 26.4 12,306 55.27 12,107 54.65 11,365 53.17
وجه نقد 19 0.21 56 0.25 60 0.27 61 0.29
سایر دارایی ها -1,054 -11.59 381 1.71 382 1.72 373 1.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 601 6.61 1,142 5.13 1,262 5.69 1,297 6.07