بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 10,557,822,299 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,031,440 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,031,440 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,033,003 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,236

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/29

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

ضامن سودآوری:

شركت تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

مدیر اجرا:

بنياد حاميان دانشگاه تهران

نمودار‌ها